Start Aktualności Aktualności KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. HENRYKA SIENKIEWICZA w CZAŃCU

NA LATA 2012/13 – 2014/15


Szkoła musi wychowywać oświecone,zdrowe i moralne pokolenia”

Henryk Sienkiewicz


KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. HENRYKA SIENKIEWICZA w CZAŃCU

NA LATA 2012/13 – 2014/15


Jesteśmy  po to , aby:

 

Nasi uczniowie:

 • Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki  i życia w zmieniającym się świecie
 • Byli samodzielni w myśleniu i działaniu, odpowiedzialni za własne wyniki w nauce
 • Rozwijali swoje zainteresowania i talenty
 • Czuli się bezpiecznie w szkole
 • Znali i szanowali zasady tolerancji, samorządności i demokracji
 • Darzyli nas zaufaniem i otrzymywali pomoc w procesie wychowania i nauczania
 • Czynnie angażowali się w życie szkoły wspomagając działania nauczycieli
 • Otrzymywali czytelną  ocenę wyników i osiągnięć dziecka
 • Zapewniali wysoki poziom nauczania i wspomagali wszechstronny rozwój dziecka
 • Ustawicznie się dokształcali, aby być twórczą i kompetentną kadrą
 • Popularyzowali działania Rady Rodziców
 • Mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
 • Była przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej, zapewniająca właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole
 • Współpracowała z różnymi instytucjami
 • Cieszyła się uznaniem w środowisku

Ich rodzice:

Pracownicy szkoły:

Szkoła:

 

 

Zadania do realizacji                    UCZNIOWIE

RODZAJ ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

DOKUMMENTACJA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

2012-2015

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

Wystawy prac uczniowskich, projekty uczniowskie,

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Angażowanie się w działania na rzecz szkoły, środowiska naturalnego i społeczności lokalnej:

- działalność SU

- akcje charytatywne

- sprzątanie świata

-udział  w uroczystościach szkolnych i lokalnych

- zbiórka surowców wtórnych

 

2012-2015

opiekun samorządu Uczniowskiego

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

Strona internetowa, kronika szkoły, sprawozdania SU

I innych nauczycieli

Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

2012-2015

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

Dyplomy i inne trofea

Udział w zajęciach pozalekcyjnych

2012-2015

nauczyciele przedmiotów

 

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Udział w sprawdzianie próbnym, zapoznanie  się z analizą sprawdzianu

Udział w sprawdzianie zewnętrznym

2012-2015

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

 

Dyrektor szkoły

Protokoły RP

Analiza wyników opracowana przez wyznaczonych nauczycieli

Korzystanie z pomocy dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracowni komputerowej i tablicy interaktywnej

2012-2015

nauczyciele przedmiotów

Sprawozdania

Budowanie relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości

2012-2015

Cała społeczność

Ankieta

Kryteria sukcesu:

 • Uczniowie kierują się w życiu systemem wartości  w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych
 • Uczniowie poosiadają wiedzę i umiejętności i konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie
 • Uczniowie uzyskują sprawdzianie zewnętrznym wyniki porównywalne ze średnią wojewódzką

 

 

Zadania do realizacji                    RODZICE

RODZAJ ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

DOKUMMENTACJA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ

Angażowanie się Rady Rodziców w planowanie pracy szkoły

2012-2015

Dyrektor

Rada Rodziców

Dokumentowanie pracy zespołów – protokoły posiedzeń

 

 

 

Aktywny udział rodziców w życiu szkoły:

- uroczystościach szkolnych i lokalnych

-wycieczkach

- drobnych remontach

- pozyskiwaniu sponsorów

 

2012-2015

wychowawcy

Rada Rodziców

Sprawozdania

Ankiety

Podziękowania dla rodziców

Kryteria sukcesu:

 • Rodzice działają wspólnie z nauczycielami wspomagając rozwój intelektualny i  emocjonalny uczniów
 • Podejmują działania na rzecz rozwoju szkoły

 

Zadania do realizacji                   NAUCZYCIELE

RODZAJ ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

DOKUMMENTACJA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ

Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

Rady Pedagogiczne i szkoleniowe w ramach WDN

2012-2015

Lider WDN

Plan  WDN

i sprawozdanie z jego realizacji

Protokoły RP

Podnoszenie kwalifikacji zgodnie z Wieloletnim Planem Doskonalenia Nauczycieli:

- studia podyplomowe

- kursy kwalifikacyjne

- szkolenia, warsztaty, konferencje

- realizacja planu rozwoju zawodowego

- opieka nad stażystami i nauczycielami kontraktowymi

 

2012-2015

Dyrektor

Świadectwa i zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów i innych form szkolenia.

Zaświadczenia o uzyskaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

Zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji i dzielenia się swoja wiedzą

- działalność zespołów samokształceniowych

- działalność SNEP

2012-2015

Dyrektor

Przewodniczący zespołów samokształceniowych

Przewodniczący SNEP

 

Sprawozdanie z pracy zespołów

Podejmowanie działań zmierzających do integracji grona nauczycielskiego i pracowników

2012-2015

Dyrektor                nauczyciele pracownicy

Ankieta

Bieżące uzupełnianie literatury z zakresu doskonalenia zawodowego, prenumerata fachowej prasy

2012-2015

Dyrektor

bibliotekarz

Gromadzona literatura i czasopisma

Systematyczne popularyzowanie działań Rady Rodziców

2012-2015

nauczyciele wychowawcy

Biuletyn Informacyjny

Strona internetowa

Czasopismo „Nasza Gmina”

Gazetka szkolna

Pedagogizacja rodziców

2012-2015

nauczyciele            pedagog szkolny

Dziennik wychowawcy, pedagoga

Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego

2012-2015

Dyrektor            nauczyciele wychowawcy

 

Kronika szkoły strona internetowa

Artykuły prasowe gazetki szkolne

Kryteria sukcesu:

 • Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu
 • Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego
 • W szkole panuje dobra atmosfera i komunikacja interpersonalna między nauczycielami, a pracownikami szkoły

Zadania do realizacji                    SZKOŁA

RODZAJ ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

DOKUMMENTACJA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ

Współpraca z PPP, policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ośrodkiem zdrowia i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę i rodzinę w działaniach profilaktycznych i wychowawczych

2012-2015

Dyrektor

pedagog szkolny

nauczyciele

Dziennik pedagoga

wychowawców

 

 

Kryteria sukcesu:

 • Szkoła bierze udział w imprezach środowiskowych
 • Szkoła prowadzi na bieżąco stronę internetową
 • W prasie lokalnej ukazują się artykuły na temat sukcesów i działalności szkoły
 • W imprezach organizowanych przez szkołę bierze udział duża liczba uczestników

KALENDARZ DZIAŁAŃ SZKOŁY

na rok szkolny 2012/2013

 

Lp.

Termin

Tematyka imprezy

Odpowiedzialni

Uwagi

 

1.

WRZESIEŃ

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014                                          - pasowanie na Pierwszoklasistę                      - rocznica Września 1939

- wychowawcy klas 1: - L. Pszczółka                                    - U. Piekiełko                                  - B. Stopa

 

- próbna ewakuacja

- D. Sablik

 

 

2.

PAŹDZIERNIK

- święto Komisji Edukacji Narodowej

- opiekunowie SU: - D. Palarczyk Dusza                    - Z. Drabek,                                   - K. Zemanek   - Samorząd uczniowski

 

- debata ogólnoszkolna I – wybory do Samorządu uczniowskiego

- Komisja profilaktyki                  - opiekunowie SU                        - pedagog szkolny

 

- Tydzień bezpieczeństwa

- klasy 1 – 3: - R. Wójcik                                      - L. Pszczółka                                    - klasy 4 – 6: - R. Ulman

 

- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

- Pasowanie Pierwszaków na czytelników

- nauczyciele biblioteki: - J. Ziętek                                  - D. Sablik

 

 

3.

LISTOPAD

- debata pilotażowa

 

- Komisja profilaktyki                 - pedagog szkolny                      - wychowawcy klas

 

- obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości

- B. Błasiak                                   - D. Cudzich                                      - K.  Bułka

 

4.

GRUDZIEŃ

- apel świąteczny – Boże Narodzenie

- R. Wójcik                                     - J. Naglik                                             - B. Naglik

 

5.

STYCZEŃ

- ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami połączone z prezentacjami uczniów

- J. Kubiś

- M . Mydlarz

- R. Kowalska

 

 

6.

MARZEC

- powitanie Wiosny/Święto Ziemi

- J. Rusin                                          - L. Bezwińska

 

 

7.

KWIECIEŃ

- Tydzień profilaktyki

 

- Komisja profilaktyki                - pedagog szkolny                       - wychowawcy klas                     - nauczyciele

 

- Gminny Konkurs OMNIBUS

- członkowie SNEP-u                     - wychowawcy klas 3

 

 

8.

MAJ

- Jan Paweł II

- s. Liliana Barbara Żaczek                                              - ks. Tomasz Michniok

 

- Rocznica uchwalenia Konstytucji  3 Maja

- B.Gurdek                                  - D. Cudzich                                                                                   - K. Bułka

 

- Święto Patrona Szkoły

- Z. Adamska

- D. Sablik

- K.Szeliga

 

 

9.

 

 

CZERWIEC

- Dzień Sportu i Dzień Dziecka

 

- klasy 1 – 3: - G. Smółka, D. Marczak

- klasy 4 – 6: - K. Zemanek, J. Kliś,                   S. Tondryk

 

- debata ogólnoszkolna II

- Komisja profilaktyki                     - pedagog szkolny

 

- Dzień Rodzinki

- wychowawcy klas 1 - 3

 

- próbna ewakuacja

- D. Sablik

 

- pożegnanie klas 6

- wychowawcy klas 5: - B. Gurdek                                  - R. Ulman                              - S. Tondryk

 

- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

- wychowawcy klas 6: -  L. Bezwińska                                        - D. Palarczyk- Dusza                                         - J. Kozieł

 

10.

WRZESIEŃ

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014                                    - pasowanie na Pierwszoklasistę                          - rocznica Września 1939

- wychowawcy klas 1: - M . Smółka                                       - Z. Adamska                               - R. Wójcik

 

11.

CAŁY ROK

„Pisemko Szkolne”  i „Biuletyn informacyjny”

- E. Borgosz                                      - L. Pszczółka                        -  J. Ziętek